SMV Bestyrelsesrapporten 2020

EXECUTIVE SUMMARY

SMV Bestyrelsesundersøgelsen 2020 har et udvidet fokus, hvor vi i lige så høj grad kigger på bestyrelsens arbejde og værdiskabelse som honorarstatistikken og de faktorer, der påvirker honoraret.

Bestyrelseshonorar

Honoraret for menige bestyrelsesmedlemmer ligger i intervallet 10 – 500.000 kr. med en nedre kvartil på 25.000 kr. og en øvre kvartil på 75.000 kr. samt en median på kr. 50.000. Medianen på kr. 50.000,- er endvidere det hyppigst angivne honorar. Formænd aflønnes typisk med minimum det dobbelte honorar med en median på kr. 100.000 og nedre/øvre kvartiler på 50.000 kr./150.000 kr.

Den bedst aflønnede gruppe af bestyrelsesmedlemmer er personer, der har bestyrelsesarbejde som hovederhverv. Medianen i A/S er for denne gruppe på kr. 60.000 for medlemmer og kr. 120.000 for formænd. For ApS er medianen kr. 50.000 for medlemmer og kr. 110.000 for formænd. Der er i undersøgelsen ikke fundet forskel på aflønning af mandlige og kvindelige bestyrelsesmedlemmer.
Der er stort set ikke regionelle forskelle på aflønningen af bestyrelsesarbejde.
Derimod har antallet af poster og anciennitet i åremål stadig en tydelig indflydelse på bestyrelseshonoraret, ligesom selskabets omsætning har en betydelig effekt på honorarstørrelsen.

Konsulentydelser

Mellem 20% og 30% af bestyrelsesmedlemmerne modtager, udover bestyrelseshonoraret, desuden separat betaling for konsulentydelser.

Bonus & optioner

Ca. 7,5%. af bestyrelsesmedlemmerne opnår en eller anden form for bonus aflønning, eller modtager et yderligere honorar i form af optioner, warrants eller ejerandele.

Honorar eller fakturering

44% har angivet, at deres honorar faktureres til selskabet på trods af, at skattereglerne foreskriver, at honoraret skal angives og udbetales som lønindkomst.

Værdiskabelse

Som en nyhed har vi i dette års undersøgelse medtaget spørgsmål om bestyrelsens bidrag til at skabe værdi for virksomheden. Resultaterne viser, at der er markant forskel på bestyrelsens og ejerleder/direktørs vurdering af værdiskabelsen! Bestyrelserne vurderer deres bidrag væsentligt højere, end ejerleder/direktør gør. Vi giver nogle bud på, hvordan denne forskel kan forklares. Samtidig dykker vi ned i en afdækning af, hvilke faktorer der bidrager til en større værdiskabelse af bestyrelsesarbejdet, og her er konklusionerne, at god dialog og solidt bestyrelsesarbejde gør en positiv forskel. I forlængelse af disse undersøgelser har vi suppleret med spørgsmål om bestyrelsens fokus og sat det i relation til virksomhedens ejerskab. Der er markante forskelle i bestyrelsens fokus og det ser også ud til, at det har en betydning for vurderingerne af bestyrelsens bidrag til at skabe værdi. Virksomheder, hvor bestyrelsen har mere fokus på strategi og forretningsudvikling, ser også ud til at opleve mere værdiskabelse.

Rekruttering til bestyrelser

Som en anden nyhed har vi medtaget spørgsmål om rekrutteringsveje til bestyrelsesarbejde. Vores resultater understøtter den traditionelle antagelse om, at eget (61%) og professionelt (22%) netværk er de dominerende rekrutteringskanaler. Vi har valgt ikke at grave dybere i disse data, men anser resultatet som værende en fortsat vigtig faktor at diskutere, når fokus er på at øge værdien af bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsesforsikring

En fortsat større del af bestyrelsesmedlemmerne er omfattet af en virksomhedsbetalt eller privat tegnet bestyrelsesforsikring, men der er fortsat en uforsikret del på mellem 11 og 38 procent alt efter virksomhedsstørrelse.

Bestyrelsesuddannelse

Det store fokus på bestyrelsesuddannelser har også gjort sit indtog i SMV-bestyrelseslokalet, hvor ca. 60% af bestyrelsesmedlemmerne i dag har en eller anden form for bestyrelsesuddannelse.

Bestyrelsesevaluering

Løbende bestyrelsesevaluering, som det anbefales af ’Komitéen for god Selskabsledelse’, er også blevet et fast emne i SMV-segmentet, hvor den gennemføres i ca. 43 – 59% af selskaberne, alt efter størrelse. Den løbende evaluering øger dynamikken i bestyrelseslokalet. 65% af selskaberne, der benytter evaluering i dag, har udskiftet et eller flere bestyrelsesmedlemmer indenfor de seneste 2 år. I selskaber, hvor der ikke anvendes evaluering, har kun 56% af selskaberne udskiftet medlemmer indenfor de seneste 2 år.

©2024 Boardpartner

Log in with your credentials

Forgot your details?