Bestyrelsesrapporten 2024

EXECUTIVE SUMMARY

Bestyrelsesrapporten 2024 bygger videre på en metodik, som vi introducerede i Bestyrelsesrapporten 2020, hvor vi skelner mellem:
• Demografiske forhold (for virksomheder og de enkelte bestyrelsesmedlemmer)
• Arbejdsmodus for bestyrelsen (hvad gør de?)
• Værdiskabelse (hvad kommer der ud af anstrengelserne?)
• Honorar (hvad er omkostningerne?)

For tredje gang kan vi med bestyrelsesundersøgelse 2024 ligesom i de tidligere bestyrelsesundersøgelser (2020 og 2022) konstatere, at der er meget stor diskrepans mellem hhv. bestyrelsens egen og ejerlederes/CEO’s opfattelse af bidraget til værdiskabelsen. I 2024 kan vi også konstatere at der er en række forhold i arbejdsmodus, der påvirker opfattelsen af værdiskabelsen, samt tilstedeværelsen af et A og B-hold. Endnu engang viser bestyrelsesundersøgelsen at de bestyrelser, som arbejder med 6-7 gode bestyrelsesvaner, har en højere opfattelse af værdiskabelse både for bestyrelsen og ejerledere/CEO’s. Virksomhedsejere og bestyrelsesmedlemmer får med denne rapport en checkliste, der kan anvendes til en overordnet kravsspecifikation til ’en værdiskabende bestyrelse’ og professionalisering af bestyrelsesarbejdet. Vi planlægger derfor en opdateret version af de 7 Gode Bestyrelsesvaner i 2025.

Det er ikke tilfældigt, at nogen bestyrelser er bedre til at bidrage til virksomhedens værdiskabelse. Væsentlige forklaringer og årsager findes i den måde, som bestyrelser arbejder på. Vi har i denne rapport fokuseret på et antal parametre, der generelt anbefales af God selskabsledelse, bestyrelsesuddannelser og bøger på området. Eksempler her på er anvendelse af årshjul, afholdes af strategimøde, passende antal møder, risiko, bestyrelsesevaluering mv.

I år har vi udvidet undersøgelse af bestyrelsens arbejdsmodus til også at afdække rammer for bestyrelsens arbejde med udgangspunkt i selskabsloven og anbefalinger til god selskabsledelse. Denne viser, at der er plads til at forbedre områder som bl.a. økonomirapportering og det forberedende bestyrelses materiale, og derved øge den opfattede værdiskabelse.

Desuden har vi medtaget parametre, der allerede har eller i stigende grad vinder indpas i
bestyrelsernes arbejde/fokus, dels affødt af forventede nye krav til virksomhederne, dels affødt af nye fokusområder for værdiskabende bestyrelsesarbejde. Eksempler herpå er målsætning for bestyrelsens arbejde og dialog om det langsigtede ejerskab, samt den geopolitiske dagsorden.

Endvidere har vi ligesom i 2022 undersøgt nærmere, hvordan virksomhederne arbejder med IT/Cyber risiko, samt ESG og den grønne omstilling. Vi ser en fremgang i virksomheder, der har IT/Cyber risiko på bestyrelsens dagsorden, men der er fortsat 1/3, som ikke har det på dagsorden.

ESG fylder mest på bestyrelsens dagsorden i de store selskaber, men findes også i mindre selskaber. ESG-rapportering er derimod næsten udelukkende på dagsordenen i de store virksomheder. Virksomhedernes ansvar for den grønne omstilling er steget siden 2022, og selvstændigt initiativ for at skubbe den grønne omstilling er markant større end for to år siden.

Vi har i år kigget nærmere på kompetencerne i bestyrelsen. Kun halvdelen af bestyrelserne finder at de i høj grad har de nødvendige kompetencer. Desuden finder især en del bestyrelsesmedlemmer at deres særlige kompetencer ikke bringes ofte i spil. Store virksomheder efterspørger i højere grad nyere kompetencer som ESG og digitalisering, mens de mindre virksomheder efterspørger mere klassiske virksomhedskompetencer. Efterspørgsel af strategiske kompetencer er dog højt for alle
typer af virksomheder.

Bestyrelsesrapporten 2024 viser, at forandringshastigheden i bestyrelser og selve bestyrelsesarbejdet, set over de seneste seks år, er lav. Det kommer ikke som en stor overraskelse, men er ikke desto mindre en fortsat motivation for os. Vi engagerer os i at skabe mere og fremfor alt bedre bestyrelsesarbejde i danske virksomheder.

Bestyrelsesrapporten bidrager til at skabe transparens om de eksisterende forhold, hvilket er et skridt i erkendelsen af, at der i mange år frem er potentiale til at forbedre bestyrelsesarbejdet. Hensigten med Bestyrelsesrapporten er at være medvirkende til at inspirere ledelser og bestyrelsesmedlemmer, når de ser, hvilke resultater et bedre bestyrelsesarbejde kan føre til.

På et område er dog sket en betydelig forandring, idet antallet af kvindelige bestyrelsesmedlemmer steget med 26%, hvilket skyldes en tilsvarende forøgelse af at antallet af bestyrelser i ApS’er. Bestyrelse er frivilligt for ApS’er og en betydelig ledelsesmæssig opgradering af disse virksomheder.

De demografiske forhold er ikke overraskende ganske konstante over de seneste seks år, men en tendens til mindre udvikling ses. Således er køns-, alders- og uddannelsesdiversitet den samme i hele perioden om end der ses en tendens til højere alder for bestyrelsesmedlemmer og en forskydning mod mere akademiske uddannelsesbaggrund. Ligeledes er antal bestyrelsesposter per medlem
konstant, mens åremål pr bestyrelsespost er steget.

Rekruttering til bestyrelsesposter er fortsat primært netværk, men gennem de seneste fire år har vi set en tendens mod flere åbne opslag og professionel rekruttering.

Honorarniveauet er steget i perioden 2020 til 2024 med ca. 7,7% om året. Den primære indtægtskilde for bestyrelsesmedlemmer er anden lønindkomst. Honoraret for professionelt bestyrelsesarbejde er noget højere end for medlemmer, hvis indkomst primært er anden lønindkomst.

Ligesom i 2022 finder vi en tendens til at formandshonoraret vokser fra gennemsnitligt at være 200% af menig medlemmers honorar, til at nærme sig 300%.

For første gang har vi undersøgt bestyrelsesmedlemmernes tilfredshed med honoraret. Denne viser, at medlemmerne kun finder honoraret passende såfremt honoraret ligger over medianen.

For 6. år i træk kan vi konstatere at der fortsat er bestyrelsesmedlemmer, der får udbetalt deres honorar på basis af faktura, hvilket iht skattelovgivningen er en ulovlig praksis. Denne andel er dog faldet i perioden.

Startupvirksomheder afviger af gode grunde på flere forhold fra etablerede virksomheder. Ligesom i 2022 har vi kunnet udskille startup i denne rapport, hvilket sammenlignet med mindre virksomheder bl.a. viser:
• Langt færre bestyrelsesmedlemmer med bestyrelsesansvarsforsikring.
• Holder flere bestyrelsesmøder og i højere grad afholder strategiseminar, samt har risiko på dagsorden.

Datagrundlaget for alle Bestyrelsesrapporterne er indhentet ens over årene, og besvarelser er rekrutteret fra de samme målgrupper. Antallet af besvarelser har været stabilt omkring 1.400 bestyrelsesposter over årene. Der har været en betydelig udskiftning af respondenter fra gang til gang, således at det samlede antal respondenter i undersøgelsen er væsentlig højere end det bi-årlige antal besvarelser. Disse forhold og de konsistente resultater betyder, at Bestyrelsesrapporten er en valid kilde til belysning af bestyrelsesarbejdet i danske virksomheder – uden at vi dog vil postulere absolut nøjagtighed af den grund.

Følg BoardPartner på LinkedIn og få nyheder, artikler og gratis adgang til værktøjer og rapporter.

Download
7 Gode Bestyrelsesvaner

Følg BoardPartner på LinkedIn og få nyheder, artikler og gratis adgang til værktøjer og rapporter.

©2024 Boardpartner

Log in with your credentials

Forgot your details?