Bestyrelsesrapporten 2022

EXECUTIVE SUMMARY

Bestyrelsesrapporten 2022 bygger videre på en metodik, som vi introducerede i Bestyrelsesrapporten 2020, hvor vi skelner mellem:

  • Demografiske forhold (for virksomheder og de enkelte bestyrelsesmedlemmer)
  • Arbejdsmodus for bestyrelsen (hvad gør de?)
  • Resultater (hvad kommer der ud af anstrengelserne?)

Bestyrelsesrapporten 2022 viser, at bestyrelserne for en stor del kan typificeres som enten A- eller B-hold, hvor afstanden mellem A- og B-hold forventeligt vil øges i takt med den fortsatte løbende professionalisering af A-holdene.

Konklusionen hviler på, at vi i to på hinanden følgende Bestyrelsesrapporter (2020 og 2022) har konstateret en meget stor diskrepans mellem hhv. bestyrelsens egen og ejerlederes/CEO’s opfattelser af bidraget til værdiskabelsen. Ved at dykke længere ned i data, har vi nu konstateret en række forhold i arbejdsmodus, der påvirker opfattelsen af værdiskabelse, samt tilstedeværelsen af typiske A- og B-hold. Særligt vigtigt er det, at Bestyrelsesrapporten 2022 anviser en vej til i høj grad at mindske den omtalte diskrepans i opfattelsen af bestyrelsens værdiskabelse. Virksomhedsejere får med denne rapport en checkliste, der kan anvendes som en overordnet kravspecifikation til en ’værdiskabende bestyrelse.’

Det er ikke tilfældigt, at nogen bestyrelser er bedre til at bidrage til virksomhedens værdiskabelse. Væsentlige forklaringer og årsager findes i den måde, som bestyrelser arbejder på. I denne rapport har vi fokuseret på et antal parametre, der generelt anbefales af bestyrelsesuddannelser, rapporter, bøger mm. Eksempler herpå er anvendelse af årshjul, afholdelse af separat strategimøde, et passende antal møder pr år, brug af bestyrelsesevaluering mv.

Målt på disse parametre er der stort set ingen udvikling at spore i de seneste 4 år, når vi måler på gennemsnit/median for hele stikprøven. Til gengæld er der stor forskel på, hvordan de enkelte bestyrelser arbejder. Det ser i stort omfang ud som om, at enten håndterer bestyrelser alle parametre relativt godt, eller også håndterer de alle parametre mindre godt.

Vi har også medtaget parametre, der fortæller noget om bestyrelsens fokus. Eksempler herpå er tidsanvendelsen på strategi i forhold til ’control & compliance’, risikostyring og cyber risk på agendaen, klimadagsorden mv.

Vi kan spore et øget fokus på den strategiske dagsorden de seneste to år. Det er en interessant observation, da vi i samme tidsrum har haft indflydelsen fra Corona. Uanset at Corona har givet betydelige udfordringer og ændringer i den operationelle drift, så har det tilsyneladende også betydet mere fokus på det strategiske arbejde. Corona har med sikkerhed ikke betydet mindre fokus på strategi.

Selvom alle bestyrelser afsætter tid til ’compliance & control’ aktiviteter, så kan vi for 4. år i træk desværre konstatere, at en del bestyrelser selv er på kant med compliance inden for skattelovgivning. Det skyldes, at en fortsat stor andel af bestyrelseshonorarerne udbetales på basis af fakturering fra bestyrelsesmedlemmerne, hvilket vi igen må gøre opmærksom på, er en ikke lovlig praksis.

Bestyrelsesrapporten 2022 giver også en klar indikation af, at det ikke er via bestyrelserne, at klimadagsordenen bliver bragt på agendaen i virksomhederne! Resultaterne viser med stor tydelighed, at det i høj grad er eksterne krav, der sætter agendaen, samt at det er direktionen, der bringer temaet på banen over for bestyrelsen. Det sker når virksomheden er blevet mødt af eksterne krav, og i færre tilfælde når direktionen selv er pro-aktiv på temaet.

Bestyrelsesrapporten 2022 viser endvidere, at forandringshastigheden i bestyrelser og selve bestyrelsesarbejdet, set over de seneste 4 år, er lav.

Det kommer ikke som en stor overraskelse, men er ikke desto mindre en fortsat motivation for BoardPartner. Vi engagerer os i at skabe mere og fremfor alt bedre bestyrelsesarbejde i danske virksomheder.

Bestyrelsesrapporten bidrager til at skabe transparens om de eksisterende forhold, hvilket er et skridt i erkendelsen af, at der i mange år frem er potentiale til at forbedre bestyrelsesarbejdet. Hensigten med Bestyrelsesrapporten er at være medvirkende til at inspirere ledelser og bestyrelsesmedlemmer, når de ser, hvilke resultater et bedre bestyrelsesarbejde kan føre til.

De demografiske forhold er ganske konstante over de seneste godt 4 år, hvilket ikke er overraskende, men for mange også et tydeligt tegn på manglende udvikling.

Således er køns-, alders- og uddannelsesdiversitet den samme i hele perioden. Ligeledes er antal bestyrelsesposter per medlem konstant og åremål pr bestyrelsespost ser også ud til at være konstant.

På to områder ser vi en svag tendens til udvikling:

  • Rekrutteringsvejene til bestyrelsesposter er stort set de samme i perioden, dog med en mulig tendens mod lidt mindre ’old boys network’.
  • Vi ser måske en tendens til, at formandshonoraret vokser fra gennemsnitligt at være 200% af de menige medlemmers honorar, til at nærme sig 300%.

Honorarniveauer for bestyrelsesmedlemmer og -formænd er generelt over de 4 år uændrede. Vi har i denne rapport yderligere detaljer til at beskrive afvigelser i honorering og de faktorer, som ser ud til at påvirke honorarerne.

Startup virksomheder afviger af gode grunde på flere demografiske forhold, som vi med denne rapport nu kan udskille separat, eksempelvis:

  • Der er flere investorer i bestyrelserne.
  • Der er langt færre bestyrelsesmedlemmer med en bestyrelsesansvarsforsikring.
  • Flere har optioner/warrants end i de etablerede virksomheder.

Datagrundlaget for alle Bestyrelsesrapporterne er indhentet ens over årene, og besvarelser er rekrutteret fra de samme målgrupper. Antallet af besvarelser har været stabilt omkring 1.400 bestyrelsesposter over årene. Der har været en betydelig udskiftning af respondenter fra gang til gang, således at det samlede antal respondenter i undersøgelserne er væsentligt højere end det årlige antal besvarelser.

Disse forhold og de konsistente resultater betyder, at Bestyrelsesrapporten er en valid kilde til belysning af bestyrelsesarbejdet i danske virksomheder – uden at vi dog vil postulere absolut nøjagtighed af den grund.

Følg BoardPartner på LinkedIn og få nyheder, artikler og gratis adgang til værktøjer og rapporter.

©2024 Boardpartner

Log in with your credentials

Forgot your details?