Presse

Presseomtale af BoardPartner, vores publikationer eller vores partnere.

Farvel til stråmænd og intetanende familiemedlemmer i bestyrelsen
DAHL (27. oktober 2021)

Fremover risikerer personer, der kun er bestyrelsesmedlemmer eller direktører af navn i højere grad at blive opdaget og afsat, men nok lige så væsentligt kan det få katastrofale konsekvenser for den fremadrettede erhvervskarriere og i værste fald kan de blive mødt med ruinerende erstatningskrav.

Læs hele artiklen her.

Megatrend Invest og BoardPartner indgår aktivt samarbejde

Megatrend Invest og BoardPartner indgår aktivt samarbejde, der skal fremme professionaliseringen og kvaliteten af bestyrelserne i bæredygtige iværksætter- og vækstvirksomheder og sikre solide afkast til investorerne.

Megatrend Invest deltager aktivt i bestyrelserne i selskabets investeringscases og har derfor løbende behov for nye bestyrelsesmedlemmer. Boardpartner kan bidrage både med afklaring af kompetencebehovet og med professionelle bestyrelsesmedlemmer.

Læs om sambarbejdet her.

Ny lovgivning øger tantebestyrelsers risiko for personlige søgsmål
Dagens byggeri (13. oktober 2021)

Tusindvis af ejerledede virksomheder med såkaldte tantebestyrelser, hvor familie, venner eller sågar naboer sidder passive i bestyrelsen eller er indsat som “papirdirektører”, er med nye ændringer i Selskabsloven nu i øget risiko for, at der rejses erstatnings- eller strafferetslige krav.

Ændringerne omhandler selskabsloven § 112, der er blevet opstrammet som følge af ‘Kontrolpakken’ med det mundrette navn: “Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, revisorloven og forskellige andre love”.
Konkret er det den opstrammede lovtekst i paragraf 112, der bør interessere ejerledere med tantebestyrelser. Her står der nemlig nu, at “medlemmer af et kapitalselskabs ledelse, skal være personer, som faktisk fungerer som ledelsesmedlemmer”.

Læs hele artiklen her.

Advokat: Overvej at få stråmænd og tanter ud af bestyrelsen, mester!
Mester Tidende: (13. oktober 2021)

Ny lovgivning øger tantebestyrelsers risiko for juridisk ansvar og sender tusindvis af aktieselskaber på en svær jagt efter bestyrelses- og direktionsmedlemmer.

De nye regler i Selskabslovens §112 gør, at stråmænd ikke længere må benyttes i selskabets bestyrelse eller daglige ledelse. Dermed risikerer ejerledere, der indsætter f.eks. familie eller venner som passive bestyrelsesmedlemmer eller som ”proforma”-direktører, ifølge advokat hos Boardpartner, Jóhannus Egholm Hansen, nu at lægge et øget juridisk ansvar over på familie og venner. På den måde står mange såkaldte tantebestyrelser og direktioner lige nu, måske helt uvidende, med en øget risiko, hvis der f.eks. rejses erstatnings- eller strafferetslige krav mod bestyrelsen eller direktionen.

Læs hele artiklen her.

Ny lov­giv­ning øger tan­te­be­sty­rel­sers ri­si­ko for per­son­li­ge søgs­mål
Børsen (11. oktober 2021)

Tusindvis af ejerledede virksomheder med såkaldte tantebestyrelser, hvor familie, venner eller sågar naboer sidder passive i bestyrelsen eller er indsat som “papirdirektører”, er med nye ændringer i selskabsloven nu i øget risiko for, at der rejses strafferetlige krav eller erstatningskrav. Læs hele artiklen her.

Konference om fremtidens bestyrelsesarbejde
VIA/ritzau/ (August 2021)

Verden er under hastig forandring. Er bestyrelserne i danske SMV’er rustet til at skabe udvikling i virksomhederne og tilpasse forretningsmodellerne til de nye markedsvilkår? To eksperter kommer med bud på svaret, når de holder oplæg om fremtidens bestyrelsesarbejde på en konference den 26. august i København.

To eksperter i bestyrelsesarbejde holder oplæg på konferencen. Mette Neville er professor og leder af Center for Små og Mellemstore Virksomheder, Aarhus Universitet samt ansvarlig for bestyrelsesuddannelserne ved Aarhus BSS. Hun sætter fokus på, hvordan kompetencer og nye arbejdsformer kan være med til at sikre den højere viden og agilitet, som er nødvendig, hvis bestyrelsens strategiske arbejde skal kunne matche den hastighed med hvilken, forandringerne sker.
Konferencens anden ekspert og oplægsholder er Mikael Staal, der er indehaver af Ledelsesværkstedet og medlem af Board Partner. Han kommer ind på, hvad der kendetegner de virksomheder, hvor bestyrelsen bidrager til udvikling og værdiskabelse. Hvilken betydning har sammensætningen af bestyrelsen dér? Og hvilke andre faktorer skal man være opmærksom på, når man etablerer en professionel bestyrelse?…

Opdaterede anbefalinger for god Selskabsledelse skærper kravene til bestyrelsesevalueringen også i små og mellemstore virksomheder.
Revision & Regnskabsvæsen (August 2021)

I nærværende artikel fokuseres der specifikt på bestyrelsesevalueringerne, og hvordan disse kan styrkes i praksis. Der er på handelshøjskolerne såvel som i erhvervslivet efterhånden bred enighed om, at evaluering og feedback er en bærende forudsætning for organisatorisk læring og udvikling.

Ser man på praksis i de små og mellemstore virksomheder (SMV) er den overordnede konklusion, at det ikke blot er kvaliteten af bestyrelsesevalueringen, men selve udbredelsen, der halter bagefter. En undersøgelse af bestyrelsesnetværket BoardPartner indikerer således, at kun 42 procent og 59 procent af henholdsvis de mindre og de mellemstore virksomheder gennemfører en årlig bestyrelsesevaluering…

Sådan får du hul på en bestyrelseskarriere
DJØFBLADET (Januar 2021)

At blive medlem af bestyrelsen i en virksomhed kan være lige så svært som at blive optaget i en hemmelig klub. Vi har set på, hvordan du kommer i gang, og talt med fire djøfere om deres erfaringer.

I små og mellemstore aktieselskaber (A/S’er) ligger honoraret i niveauet 25.000-75.000 kr. for menige medlemmer, fremgår det af SMV Bestyrelsesrapporten 2020 fra foreningen BoardPartner. Formænd får en årlig betaling i niveauet 50.000-150.000 kr….

Klum­me: Find de unge, de di­gi­ta­le og de glo­ba­le til din SMV-be­sty­rel­se
Børsen (August 2020)

De danske bestyrelser er præget af en massiv homogenitet. Vi mangler at få de unge, de digitale, de globale og alle de andre, der afviger fra formen og normen, med ombord.

Men findes de kandidater? Ja! De findes bare ikke nødvendigvis dér, hvor man normalt rekrutterer til bestyrelserne. Iflg. SMV Bestyrelsesrapporten 2020 fra Boardpartner er det over 80 pct. af alle bestyrelsesposter i SMV-segmentet, der besættes via netværk. Over firs procent…..

Pernille Marott

Klum­me: For man­ge ejer­le­de­re får for lidt ud af de­res be­sty­rel­ser – så­dan spil­ler I hin­an­den gode
Børsen (23.06.2020)

Det kan være de simpleste redskaber, der i sidste ende skaber værdi i arbejdet mellem bestyrelse og ledelse. Noget så enkelt som at kunne tale sammen, for eksempel. Det er bare ikke altid så lige til, som det lyder.

Ifølge SMV Bestyrelsesrapporten 2020 fra Boardpartner mener 86 procent af bestyrelsesformænd og 80 procent bestyrelsesmedlemmer, at bestyrelsen har bidraget til ’over middel’ eller ’høj’ værdiskabelse. Kun 56 procent af ejerlederne og 37 procent af direktørerne mener…

Be­sty­rel­ses­eks­pert: “Jeg er over­be­vist om, at de virk­som­he­der, der kom­mer godt igen­nem kri­sen, også kom­mer styr­ket ud. Og dem, der sid­der ale­ne med de over­vej­el­ser, er bare ilde stedt”
Børsen (26.04.2020)

Alt for mange smv’er er overladt uden kompetent sparring fra deres bestyrelse under coronakrisen. Derfor vil krisen sætte skub i en professionalisering i bestyrelserne hos landets mindre og mellemstore virksomheder, mener eksperter

Hvor går du som ejerleder hen, når medarbejderne er sendt hjem, og der er 10.000 ubesvarede spørgsmål, du skal have styr på: Er der hjælp at hente i statens hjælpepakker, eller skal jeg forberede m…

Viegand Maagøe får ny formand
Cleantech Watch (31.03.2020)

Vicepresident for Engineering, Sourcing & Facility Services i Novozymes, Flemming Funch, forlader posten som formand for rådgivervirksomheden Viegand Maagøe og udtræder samtidig af bestyrelsen. Flemming Funch har siddet på posten siden 2013.

Flemming Funch erstattes af Keld Sørensen, der er partner i Boardpartner – et netværk for professionelle bestyrelsesmedlemmer. Keld Sørensen er desuden næstformand i software-virksomheden Mazepay…

ING / TECHMANAGEMENT BoardPartner Bestyrelsesrapporten

Netværk er i høj grad stadig billetten til en bestyrelsespost
ING / TECHMANAGEMENT (04.03.2020)

Hvis du vil i betragtning til at få en bestyrelsespost, så kræver det fortsat de rigtige forbindelser. Enten privat eller professionelt. Det viser en undersøgelse fra BoardPartner.

Skal du have plads ved langbordet i bestyrelseslokalet i en dansk virksomhed, så er det endnu et krav, at du har kontakterne i orden.

ING / TECHMANAGEMENT, BoardPartner, Bestyrelsesrapport

Flere medlemmer i SMV-bestyrelser tager relevant uddannelse
ING / TECHMANAGEMENT (25.02.2020)

Andelen af medlemmer i de danske SMV-bestyrelser, der har taget en bestyrelsesuddannelse, er stigende, viser rundspørge fra netværket BoardPartner.

Når bestyrelserne i de danske SMV’er samles for at lægge fremtidens strategi, har flere af medlemmerne bestyrelsesuddannelser end tidligere.  Det viser to rapporter fra bestyrelsesnetværket BoardPartner.

SMV Bestyrelsesrapporten 2020: Uenighed om bestyrelsers bidrag til værdiskabelse
ING / TECHMANAGEMENT (21.01.2020)

Rapport fra Boardpartner ser på bestyrelserne i SMV’erne fra flere forskellige perspektiver.

Rekruttering, værdiskabelse og konsulentydelser er blandt de punkter, som rapporten kommer ind på i deres gennemgang af bestyrelsesarbejdet i SMV’erne.

Bestyrelser overvurderer deres bidrag til værdiskabelse

Et påfaldende fund i rapporten er, at bestyrelsen typisk vurderer deres bidrag til virksomhedens værdiskabelse højere, end direktøren gør. Hvor henholdsvis 86 % og 80 % af bestyrelsesformænd og bestyrelsesmedlemmer mener, at bestyrelsen har bidraget til ”over middel” eller ”høj” værdiskabelse, så er det kun 37 % af direktørerne, der mener, at bestyrelsesarbejdet har bidraget til ”over middel” eller ”høj” værdiskabelse.

Ugebrevet Mandag Morgen, SMV Bestyrelsesrapporten, BoardPartner, Andreas Frøland

Hver fjerde bestyrelsespost pyntes med konsulentopgaver
Ugebrevet Mandag Morgen (13.01.2020)

Det er med risiko for kasketforvirring og interessekonflikter, når bestyrelsesmedlemmer arbejder i samme virksomhed, som de skal udstikke den overordnede retning for. Nye tal viser dog, at det foregår i stor stil i danske små og mellemstore virksomheder.

Evnen til at udstikke en virksomheds overordnede ledelseslinje uden bagtanker og særinteresser er blandt virksomhedsbestyrelsens fornemste opgaver.
Alligevel viser nye tal, at 27 procent af danske bestyrelsesposter i små og mellemstore virksomheder (SMV) bliver suppleret med konsulentydelser i den samme virksomhed, som bestyrelsen skal være med til at sætte den strategiske retning for.

Bestyrelsesmedlemmer ender ofte i uheldig dobbeltrolle
ING / TECHMANAGEMENT (13.01.2020)

Hvert fjerde bestyrelsesmedlem i de danske SMV’er agerer samtidig konsulent for den virksomhed, de sidder i bestyrelsen for. Det øger risikoen for inhabilitet, mener professor, der opfordrer til at begrænse dobbeltrollen, skriver Mandag Morgen.

En farlig dobbeltrolle blomstrer blandt de små og mellemstore virksomheder. For blandt de 150.000 bestyrelsesmedlemmer i de danske SMV-virksomheder agerer 27 procent samtidig betalte konsulenter for den virksomhed, de sidder i bestyrelsen for.

Ugebrevet Mandag Morgen, SMV Bestyrelsesrapporten, BoardPartner, Andreas Frøland

Personligt netværk er hovedvejen ind i danske bestyrelser
Ugebrevet Mandag Morgen (13.01.2020)

Kun fire procent af bestyrelsesposterne i de danske SMV’er besættes ved åbne opslag, viser ny undersøgelse. Selvom det er fristende at udpege en, man i forvejen kender og har tillid til, så er det på tide med et kulturskifte i dansk erhvervsliv, siger bestyrelsesfolk. Trods årelang kritik af old boys-netværk, fortæller seks ud af ti bestyrelsesmedlemmer, at de har fået deres post gennem deres personlige netværk.

Process Factory, BoardPartner, Andreas Frøland

Fintech-selskab ruster sig til vækst: Henter bestyrelse ind for at ramme rigtigt
Finanswatch (29.08.2019)

Process Factory vil nå tredobbelt størrelse på få år og indsætter derfor bestyrelse. Selskabet jagter opgaver i forsikringsbranchen, der for alvor har sat gang i digitaliseringen. “Der bliver spenderet mange penge på digitalisering i forsikringsbranchen nu,” lyder argumentet.

Bestyrelsesmedlemmer lever livet farligt uden forsikring, SMV Bestyrelsesrapporten 2018, BoardPartner

Tusindvis af bestyrelsesmedlemmer lever livet farligt uden forsikring
Berlingske (03.07.2019)
Selv om man er dækket af virksomhedens bestyrelsesforsikring, kan det gå galt, advarer partner i forsikringsselskab. Det skete for bestyrelsen i den konkursramte Roskilde Bank, hvor konkursboet enten opsagde policen eller glemte at betale den.
Hvis man ikke har været klar over det før, har erstatningssagen mod Amagerbankens tidligere bestyrelse i hvert fald skåret det ud i pap: Bestyrelsesmedlemmer uden forsikring lever livet farligt.

Marlene Haugaard, Jóhannus Egholm Hansen, BoardPartner

To danskere i bestyrelsen for de grønlandske lufthavne
CHECK-IN.DK (09.05.2019)

Den danske stat har udpeget afgående TV 2-direktør og CPH-bestyrelsesmedlem til bestyrelsen i det selskab, der skal bygge to af de tre nye, grønlandske lufthavne.

Aftalen om, at den danske stat skal medfinansiere de tre nye grønlandske lufthavne, giver samtidig staten ret til to pladser i bestyrelsen for Kalaallit Airports International A/S. Den ret har den danske stat nu benyttet sig af, idet den tidligere TV2-direktør, Merete Eldrup, og direktør i NCC, Marlene Haugaard, indtræder i bestyrelsen.

Erhverv+, Michael Staal, BoardPartner

Lederskab skal være på plads før skifte
Erhverv+ (04.04.2019)

Der er to helt afgørende forhold, der skal være på plads før et generationsskifte.
Først og fremmest skal det stå klart, hvordan lederskabet skal fordeles, og så skal betalingsmodellen for virksomheden være realistisk.

DI Business, Michael Staal, BoardPartner

Ekspert: Glidende ejerskifte giver god mening
DI Business (25.02.2019)

Ejerledede virksomheder skal ikke være bange for at få eksterne ledelses- og bestyrelseskræfter ind.

Når familieejede virksomheder skal fremtidssikres, så er det værd at gå forsigtigt frem og få professionelle kræfter ind i ledelsen. Det ­vurderer Michael Staal, partner i firmaet BoardPartner, der blandt andet rådgiver virksomheder om ejerskifte og bestyrelsesarbejde.

Mange bestyrelsesmedlemmer i SMV´er ikke forsikret, viser analyse fra foreningen BoardPartner

Ansvar kan blive dyrt for bestyrelsesmedlemmer i små virksomheder
idag.dk (07.05.2018)

Mange bestyrelsesmedlemmer i SMV´er ikke forsikret, viser analyse fra foreningen BoardPartner. Dermed risikerer medlemmerne deres egen formue, hvis der sker fejl. Og virksomhederne risikerer ikke at kunne inddrive erstatning, hvis bestyrelsen ikke personligt kan betale.

Foreningen BoardPartner offentliggør i dag en undersøgelse af bestyrelser i danske små- og mellemstore virksomheder (SMV) baseret på 1.535 bestyrelsesposter

Manglende forsikring kan koste bestyrelsesmedlemmer en formue
Finans (01.05.2018)

Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er ikke forsikrede, viser ny undersøgelse. Bliver man som bestyrelsesmedlem f.eks. trukket i retten ved en konkurs, kan det potentielt smadre privatøkonomien, mener ekspert.

Det fremgår af en nylig undersøgelse fra brancheorganisationen Boardpartner, der har spurgt 1.535 bestyrelsesmedlemmer i danske små og mellemstore virksomheder.

Johannus Egholm Hansen, BoardPartner

Unge entreprenører hyrer professionel bestyrelse
Byg*Tek (02.02.2017)

EkbergNielsens ApS bliver til et A/S med ansættelse af professionel bestyrelse for at tilføre strategisk, forretningsmæssig og ledelsesmæssig viden

Den nye, arbejdende bestyrelse består af advokat Johannus Egholm Hansen, der er tidligere SVP i FLSmidth Koncernen og har omfattende bestyrelses- og projekterfaring samt bestyrelsesformand, Michael Helmershøj, som har mange års erfaring fra byggebranchen blandt andet som administrerende direktør for Moelven.

©2022 Boardpartner

Log in with your credentials

Forgot your details?